تکنیک های موثر در یاددهی و یادگیری

وبلاگ

 

عمده ترین تکنیک هایی که در حیطه مهارت های شناختی و رفتاری قرار دارد و بر یاددهی و یادگیری اثر می گذارد عبارتند از :


رفتار معلم در چگونه نگاه کردن به دانش آموز
لحن کلام معلم در برخورد با دانش آموز
حالات روحی معلم در ایجاد جو مطلوب یادگیری
مهارت ایجاد انگیزه در یادگیرندگان
آگاهی از توانایی ها و میزان درک دانش آموزان یا به عبارت دیگر مخاطب شناسی
کاهش توقعات نابجا
انتظارات بی اساس معلم در اجبار دانش آموزان به حفظ مطالب بدون توجه به کارایی آنها
مهارت تقویت خلاقیت در دانش آموزان
آگاهی از روانشناسی شناختی و فراشناختی

وبلاگ
دومین شاخه علم تکنولوژی آموزشی بعد ابزاری آن است . در این دیدگاه علم تکنولوژی آموزشی به مجموعه ابزارها و تجهیزاتی اطلاق می گردد که سبب تسهیل فرایند یادگیری

 می شود .برخی از عمده ترین تاثیرات بکارگیری مواد و ابزار آموزشی و کمک آموزشی به قرار زیر می باشد :


۱ - کاستن از میزان مصرف انرژی معلم و پیشگیری از خستگی مفرط
۲ - کاستن از سخنرانی و افزودن به تجارب یادگیری دانش آموزان
۳ - خروج کلاس از یکنواختی روش های تدریس سنتی و معلم محوری
۴ - کسب تجربه عینی و واقعیتوسط دانش آموزان و در نتیجه تعمیق یادگیری
۵ - افزایش مهارت های حرکتی و فعالیت های بدنی دانش آموزان و مصرف انرژی روانی آنها
۶ - تقویت یادگیری با دو مغز زیرا دست انسان مغز دوم اوست
۷ - افزایش بهره وری کلاس در نتیجه استفاده بهینه از زمان کلاسی
۸ - درگیر شدن فراگیران با فرایند یادگیری
۹ - پیاده کردن روش های مورد علاقه دانش آموزان
۱۰ -علاقه مندی بیشتر دانش آموزان به کلاس و معلم
۱۱ - یادگیری مبانی اولیه رسانه سناسی و نحوه کاربرد آنها
۱۲ - درک عمقی پدیده ها و روابطی که به صورت عینی و یا با چشم غیر مسلح قابل دریافت نیستند
۱۳ - مشاهده بی خطر حوادث و وقایعی که مشاهده واقعی آنها خطرناک است
۱۴ - ایجاد جذابیت برای نسل جدید که علاقه مندند مطابق پیشرفت های روز به پیش روند
۱۵ - ایجاد حس مشارکت در مالکیت بیت المال و احترام به حقوق دیگران در استفاده از

رسانه های جمعی و تجهیزات آموزشی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید