تکنولوژی آموزشی یا تکنولوژی آموزش و پرورش

تکنولوژی آموزشی یا تکنولوژی آموزش و پرورش

می گویند : معلم کسی است که زندگی مردم را تغییر می دهد  به راستی در جهانی که تکنولوژ‍ی به عنوان آفریده ی علم و آفریننده ی علم ، تقریبا در همه ی سطوح مسلط شده است رایانه ها در عرض چند ثانیه می توانند انواع اطلاعات را از سر تا سر دنیادراختیار انسان قرار دهند به وسیله تلویزیون می توان رو یدادی را برای میلونها نفر به صورت همزمان به نمایش گذاشت به فشار دادن یک دکمه می توان پیامی را در کمتر از ثانیه به رایانه دیگر انتقال داد . می توان از امکانات کتابخانه ها و موزه ها و دانشگاههای مجازی استفاده  کرد .

.

جایگاه مدرسه و معلم در کجاست ؟

در عصری که دانش اموزان در استفاده از فناوری از معلمان پیشی گرفته اند و تکنولو‍‍ژی به سرعت در حال رشد است یک معلم چگونه می تواند از این تکنولوژی ها در امر یادگیری استفاده کند ؟

.

آیا تکنولوژی در فرایند یادگیری اثر بخش است ؟

در جهان متغیر امروز آموزش و پرورش بهترین اماده سازی را برای سازکاری ایجاد می کند ما زمانی که تبادل اطلاعات و گسترش آن صحبت می کنیم اولین مسئله در ذهنمان امر یادگیری است . چون زندگی روان شناختی انسان با یادگیری آغاز می شود و تنها در طول زندگی هدف سبک و جهتهای یادگیری تغییر می کند یادگیری زمانی صورت می گیرد که با روش و ابزارها مناسب و مطلوب ارائه شود .

.

رشد تکنولوژی دنیای ما را نیاز مند شهروندانی ساخته که دارای ویژگی ها زیر هستند

1- درست و انتقادی می اندیشید

2- از باز اندیشی و فرا اندیش نمی ترسند.

3- از آموخته ها خود عملا استفاده می کنند و خود گردان هستند.

4- از احساس و عواطف متعادل و معتدل برخوردارند .

5- محدویت ها و امکانات خود را می شناسند و در جهت تغییر مطلوب حرکت می کنند .

6- ازعزت نفس برخور دارند درباره ی خویش واقع بینانه می اندیشند .

7- عوامل کنترل را در درون خود جستجو می کننند .

8- خود را مدام در حال رشد و تکامل و یادگیری می دانند .

9- دیگران در می یابند و می پذیرند.

10-دیگران را همانند خود محترم و ارزشمند می شمارند.

11-خود را مسئول می دانند و به دور از خود پنداری منفی هستند .

12-فرزند زمان هستند و به دنبال کسب علوم و مهارتها عصر خویشند.

13-به آفریدن می اندیشند و می توانند بیافریند زیرا می دانند که در جهان امروز موفقیت در برخور داری از زندگی سالم نیازمند فعالیت و خلاقیت است .

.

البته باید توجه داشت که ما معلمان و مدیران باید خود دارای چنین ویژگی هایی با شیم تا بتوانیم به پیدایش رشد و تقویت این ویژگی ها در کودکان باور داشته باشیم که ما در قرن تنش ها زندگی کنیم تنش جهانی شدن و محلی ماندن همگانی شدن و انفرادی ماندن سنت گرایی و نو گرایی رقابتها و فرصتهای برابر نا محدود دانش و ظرفیت محدود بشر در جذب ان  مادیات و معنویات

و کلید پیروزی در رویای روی با چالش ها یادگیری است که با تکیه بر چهار ستون آن می توانیم قلب آموزش و پرورش یادگیری  را تهسیل بخشیم و هدایت گرآن باشیم که امروز همان فرد است .

.

تکنولوژی به صورت مستقیم  بایادگیری در ارتباط است تقریبا تکنولوژی اموزشی با ارائه مجموعه روش ها و استراژیها در زمینه مسائل آموزشی و تجریه و تحلیل برنامه های آموزشی چه از طریق استفاده از رسانه ها و وسایل آموزشی و چه از طریق فرا گردها و طراحی برنامه های اموزشی حر ف آخر ر ا در آموزشی و پرورش می زند البته منظور آراستین مدارس با رایانه ها و ... نیست بلکه میزان پرداخت مدیران و معلمان در استفاده از تکنولوژی ها برای تسهیل یاد گیری تثبیت در یاد گیری تسریع در یاد گیری و تعمیق در یادگیری است .

.

از آنجا که برای ما انسان مطرح است و تکنولوژی یادگیری را به محصل انتقال می دهند کم بها تلقی کردن استفاده از تکنولوژی آموزشی آثار منفی خواهد داشت زیر ا در جهان امروز اهداف آموزشی و پرورش بارآاوردن زنان و مردانی است که خلاقند – فعالند – متفاوت می اندیشند کاشفند دارای ذهن باز هستند و به صورت انتقادی می اندیشند هیچ خبر را     کورکور انه می پذیرند دیدن را بر شیندن و فهمیدن را بر فهماندن ترجیع می دهند و پرسشگر ند و معلمانی موفق که از پرسش های فراگیران فرا نکنند و نیازهای معاصر و جامعه و کودکان و نوجوانان را درک کنند و تلاش کنند قبل از اینکه خواستار تجهیزات آموزشی باشند خود مهارتهای عصر فناوری اطلاعات را بدست آورند .

 

 .

/ 1 نظر / 36 بازدید
فرهاد

فرهنگ جامع دودن آلمانی فارسی (2000 صفحه) و فارسی آلمانی (600 صفحه)چاپ دوم 1388منتشر شد : تلفنهای جدید انتشارات جنگل ( خیابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران بازارچه کتاب): ٦٦٤٩٠٤٦٥ ٦٦٤٩٠٤٦٦ ٦٦٤٩٠٣٨٢ ٦٦٤٩٠٣٨٤ ٦٦٤٩٠٤٨٧ ٦٦٤٩٠٤٨٨